freeweb!légy trendi!vicces videóktalálka?légy sikeres!útba igazítunk
Egyéni keresés

A vi­deo­szem­le.­hu egy ol­dal. Az új fil­mek­nek a be­mu­ta­tó­ja min­dig egy na­gyobb mo­zi­ban van, a­hol a fő­sze­replők és a ren­dező is je­len van.

hirdetés

A p­re­mi­ert min­dig egy nagy­vá­ros nagy mo­zi­já­ban tart­ják meg, a­hol nagy kö­zön­sé­get tud be­fo­gad­ni a néző­tér. Ez a be­mu­ta­tó u­tán játsz­hat­ják csak le a fil­me­ket a töb­bi ki­sebb mo­zik­ban. A film­ra­jon­gók min­dig az első sor­ban ül­nek az új fil­mek be­mu­ta­tá­sá­nál.